Hållbarhet – en del av vår vardag

För Jästbolaget är hållbarhet inte en trend, det är en del av vårt DNA och vår vardag. Vårt hållbarhetsarbete påbörjades för ungefär 100 år sedan, långt innan hållbarhet var ett begrepp. Redan 1923 ersattes spannmål med melass, en förnyelsebar råvara, som näringskälla till jästen vilket reducerar förbrukningen av jordens resurser. Därefter har vi kontinuerligt arbetat med cirkulär ekonomi.

Jästbolagets produkter har en förhållandevis liten miljöpåverkan jämfört med andra industrier. Jäst är en naturlig produkt och ofarlig för miljön vid både användning och fermentering. Trots att vår miljöpåverkan är liten arbetar vi dock kontinuerligt med att utveckla våra produkter och processer för att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete hela tiden blir bättre. Vi vill bidra till ökad cirkulär ekonomi och därmed minskad klimatpåverkan.

Vi tar ansvar

Hållbarhet står högt upp på dagordningen inom hela Orkla. Tillsammans med våra systerbolag inom koncernen tar vi ansvar och vill bidra till att lösa de globala hälso- och hållbarhetsutmaningarna.

Vår hållbarhetsstrategi fram till 2025 omfattar fem huvudområden; Näring och välbefinnande, Säkra produkter, Hållbara inköp, Miljöengagemang samt Människor och samhälle.

Näring och välbefinnande

Hälsosam kosthållning handlar om en balans mellan vad du äter och vardaglig fysisk aktivitet, något som är viktigt för att minska risken för livsstilsrelaterade sjukdomar och bidra till en bättre livskvalitet. De recept som finns på KronJästs hemsida, innehåller aldrig mer socker, salt och fett än nödvändigt utan att för den skull kompromissa med den goda smaken. Vi vill inspirera till bakning och bidra till ökad bakglädje.

Patenterad produkt ger hälsosammare livsmedel

EU arbetar aktivt med att hitta sätt att sänka konsumenternas intag av akrylamid, ett ämne som uppstår i värmebehandlade livsmedel och utgör en potentiell hälsofara. Vår patenterade produkt Acrylow innehåller det naturliga enzymet asparaginase som reducerar halten av akrylamid med upp till 93 %, helt naturligt. Acrylow används både av systerföretag inom Orkla och andra livsmedelsföretag.

Säkra produkter

Säkra och högkvalitativa produkter är viktigt för oss, våra kunder och konsumenter. Vår tillverkning är certifierad för att säkerställa och garantera hög livsmedelssäkerhet.

Hög kvalitet genom hela produktionen

Vårt kvalitets- och säkerhetsarbete börjar redan vid val av råvaror. Vi varken producerar eller säljer GMO-produkter och vår jäst är koshercertifierad av Star-K. Jästen är även helt fri från samtliga allergener från EU-listan (EG 1169/2011 med ändringar). De stränga riktlinjerna är genomgående i hela värdekedjan – från råvara till slutprodukt – och vi samarbetar endast med leverantörer av råmaterial och förpackningsmaterial som är godkända av Orkla.

Egen standard för säkra produkter

Som del av Orkla-koncernen arbetar vi efter Orkla Food Safety Standard (OFSS), en vidareutveckling av den internationella standarden för säkra matvaror från British Retail Consortium (BRC), som täcker in alla de riskförhållanden som är särskilt relevanta för just vår livsmedelsproduktion. Vi innehar även ett BRC-certifikat med högsta gradering (Grade AA) och är medlemmar i Sedex, världens största partnerskap för att öka transparensen för ansvarsfulla inköp.

Man kan med andra ord vara säker på att Jästbolagets produkter genomgått en kontrollerad produktionsprocess med stränga krav på kvalitetssäkring innan de hamnar hos våra kunder och konsumenter.

Hållbara inköp

Hållbar utveckling handlar om att uppfylla dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att uppfylla sina. För att bidra till en hållbar utveckling är det viktigt för oss att de råvaror vi använder är producerade med omtanke om människor, djur, samhälle och miljö. En betydande del i det arbetet är ett nära samarbete med våra leverantörer för att säkerställa och utveckla hållbara värdekedjor. Samtliga leverantörer måste därför uppfylla Orklas etiska krav på en produktion som tar hänsyn till erkända internationella krav på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. För mer information, se Orklas uppförandekod.

Från råvaror till förpackning

De råvaror vi använder ska vara producerade på ett sätt som bidrar till ett hållbart nyttjande av de allt mer pressade naturresurserna. Ett steg i detta är vårt tydliga ställningstagande i debatten om palmolja. Vi var en av de första jästproducenterna i världen att inte använda palmolja vid tillverkning av torrjäst.

Även förpackningar och transporter bidrar till hur en produkt påverkar natur-resurserna. Tack vare vårt kyllager som byggdes 2014 har vi eliminerat behovet av transporter till externa lager.

För att minska vårt klimatavtryck använder vi i största möjliga utsträckning SRS-returbackar istället för wellpappkartonger, vilket möjliggör effektivare transporter och minskad användning av förpackningsmaterial.

Vi levererar dessutom ca 25 % av vår jäst helt utan förpackningsmaterial genom distribution av färdig jästlösning i tankbil eller container.

Klimatavtryck vid produktion av jäst beskrivs i koldioxidekvivalenter, se bild nedan. Det är baserat på klimatavtryck för ingående råvaror och emballage samt transporten till anläggningen och produktion. Jästproduktion i Sollentuna ger ett lågt avtryck då vi använder 100 % grön el och bioolja.

Miljöengagemang

Produktion och konsumtion av livsmedel står för en fjärdedel av alla klimatutsläpp. I tillägg står livsmedelsindustrin också för en betydande del av all vattenförbrukning. Det är därför viktigt att vi tar ansvar för vår miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vårt mål är att bidra till en cirkulär ekonomi, där avfall inte kasseras utan istället ses som en resurs. Jobbet med att minska matavfall, minska energi- och vatten-förbrukning, öka andelen förnybar energi och minimera kylvattenförbrukningen genomsyrar därför hela vår organisation.

Minskat klimatavtryck i produktionsprocessen

Genom att minska energi- och vattenförbrukningen och öka andelen förnybar energi bidrar Jästbolaget till tvågradersmålet genom att ta vår del av minskningen av klimatgasutsläpp.

Under fermenteringen av jästen skapas värme som kyls ned med kylvatten. Jästen kyls ned och den värme som genereras används till att värma upp fabriken och överskottet överförs till fjärrvärmenätet. Energiproduktionen från värmepumpen är ca 30 GWh, vilket räcker till uppvärmning av ca 1 500 villor. Kylvattnet recirkuleras till grundvattnet genom sjön Norrviken, vilket bidrar till att syresätta sjön och därigenom förbättra ekosystemet.

Sedan 2016 har vi även minskat vårt koldioxidavtryck i värmeproduktionen med 99 % genom att ersätta den fossila oljan i värmepannan med bioolja. Biooljan använder vi för att generera ånga som behövs för att sterilisera melassen, rengöra anläggningen och driva vår torkanläggning.

Vi använder bara grön el, dvs el som till 100 % är producerad av förnybara energikällor.

Cirkulär ekonomi – avfall får nya användningsområden

För att reducera jästavfallet i produktionen arbetar vi ständigt med att minska kassationer och variationer, bland annat genom att nyttja råvarorna bättre och implementera mindre förpackningslösningar. De små mängder jästrester som vi får används för att tillverka biogas. Även andra restprodukter från tillverkningsprocessen får nya användningsområden. När jästen separeras från jäsningsvätskan uppstår ett spillvatten som omvandlas till två biprodukter: vinass och kaliumsalt. Båda produkterna används inom jordbruket som en del av ekologiskt gödslingsmedel, bland annat till sockerbetor. När socker utvunnits ur sockerbetorna blir restprodukten melass som vi i vår tur använder som näringskälla vid fermenteringen av jästen.

Personligt engagemang

Vårt miljöengagemang genomsyrar hela organisationen, från produktionsprocesser till medarbetare. Våra medarbetare tar stor stolthet i att vara del av ett företag som bidrar till en bättre värld och ser det som en självklarhet att själva dra sitt strå till stacken genom att bland annat källsortera matavfall, plast och hushållsavfall i personalmatsalen.

Människor och samhälle

Hållbarhet handlar inte bara om miljön, utan också om sociala aspekter som berör samhället och människorna som lever i det. Vi har ett ansvar för våra medarbetares välmående och säkerhet, men också ett ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna. Det innebär att vi värnar om yttrandefrihet, organisationsfrihet och rätten till rättvisa arbetsförhållanden. Genom att utveckla hälsosamma arbetsplatser och engagera oss i förbättringsarbete, kan vi vara med och bidra till lösningen på de hållbarhetsutmaningar som finns inom vår värdekedja. Detta är dessutom viktigt för att skapa en stark organisation och för att nå våra affärsmål.

Välmående och säker arbetsplats

Vår ambition är att ha en helt skadefri arbetsplats. För att uppnå målet krävs god riskhantering, systematiska insatser för att förebygga skador och arbetsrelaterade sjukdomar, samt engagemang från våra medarbetare. Som en del av Orkla har vi en gemensam HMS-standard och detaljerade riktlinjer för arbets-, hälso- och säkerhetsarbete, som borgar för kontinuerliga förbättringar och baseras på ett förebyggande arbete. Vi arbetar även kontinuerligt med att säkerställa en låg sjukfrånvaro, genom att bland annat se till att all personal omfattas av och erbjuds friskvård samt har tillgång till vårt eget gym.

Hänsyn till närområdet

Under fermenteringen bildas olika kemiska föreningar såsom svavelföreningar och högre alkoholer som gör att det kan lukta kring vår anläggning. Lukten och de kemiska föreningarna är helt ofarliga för natur och hälsa. Med hänsyn till våra medmänniskor och samhället vi verkar i, jobbar vi med att reducera lukterna i största möjliga mån.

Engagemang som gör skillnad

Att arbeta långsiktigt med hållbarhet och miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat. Vi är måna om att stötta hållbarhetsengagemang som bidrar till positiva samhällsförändringar. Ett projekt vi stöttar är Naturskyddsföreningens kampanj ”Operation: Rädda bina” vars syfte är rädda utrotningshotade vilda bin. Ungefär var tredje tugga vi äter är pollinerad av en insekt. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. Bin är mycket viktiga för svensk matproduktion och inte minst avgörande för vår jästproduktion då vi använder betmelass som näringskälla när jäst odlas. Även på vår egen anläggning har vi anlagt bivänliga växter för att förse både humlor och bin med föda.

Hållbarhet är vägen framåt

Vårt hållbarhetsarbete stannar aldrig av. Det är ett ständigt pågående och långsiktigt förbättringsarbete som är väl integrerat i alla delar av vår verksamhet. Hållbarhet är vägen framåt – och genom att engagera hela organisationen och våra samarbets-partners är vi en del i att driva den utvecklingen. Allt för att skapa en positiv inverkan på vår omvärld, för dagens och framtida generationers skull.

Recept, inspiration och bakskola!

Det är roligt. Det är gemenskap. Det ger glädje. På kronjäst.se hjälper vi dig att lyckas med bakningen.